Mogu DNS

官方网站 – 科学上网+广告过滤

北方推荐:122.114.245.45

南方推荐:115.159.96.69

Pure DNS

官方网站 – 科学上网+广告过滤

北方推荐:123.207.137.88

南方推荐:115.159.220.214

国内常用公共DNS

114 DNS: (114.114.114.114; 114.114.115.115)

114DNS安全版 (114.114.114.119; 114.114.115.119)

114DNS家庭版 (114.114.114.110; 114.114.115.110)

阿里 AliDNS: (223.5.5.5; 223.6.6.6)

百度 BaiduDNS: (180.76.76.76)

DNSPod DNS+(腾讯公共DNS,推荐前两个)

(119.29.29.29;119.28.28.28;182.254.118.118 ;182.254.116.116)

PandaDNS:(115.159.157.26;115.159.158.38)

CNNIC SDNS (1.2.4.8; 210.2.4.8)

oneDNS (112.124.47.27; 114.215.126.16)

DNS 派 电信/移动/铁通 (101.226.4.6; 218.30.118.6)

DNS 派 联通 (123.125.81.6; 140.207.198.6)

OpenDNS (208.67.222.222; 208.67.220.220)

蘑菇MoguDNS NS1 :(115.159.96.69 NS2 : 122.114.245.45)

Worldlink DNS(一共三组)

DNS ONE 北方推荐:(123.207.137.88 南方推荐:115.159.220.214)

DNS TWO 北方推荐:(122.114.245.45 南方推荐:115.159.96.69)

DNS THREE 北方推荐:(115.159.157.26 南方推荐:115.159.158.38)

中科大防污染DNS(202.141.162.123(中国电信);202.38.93.153 (教育网);202.141.176.93 (中国移动))

中国台湾中华电信 HiNet DNS:(168.95.192.1; 168.95.1.1)

干净,自由,无劫持纯净DNS: (南方:115.159.146.99 北方:123.206.21.48)速度哪个快自己ping一下

国外公共DNS

Google DNS (8.8.8.8; 8.8.4.4)

谷歌Google Public DNS IPv6 DNS (2001:4860:4860::8888; 2001:4860:4860::8844)

微软DNS:(4.2.2.1;4.2.2.2 )

香港宽频DNS:(203.80.96.10;203.80.96.9)

Comodo Secure (8.26.56.26; 8.20.247.20)

V2EX DNS (199.91.73.222; 178.79.131.110)

UltraDNS (156.154.70.1; 156.154.71.1)

Norton ConnectSafe (199.85.126.10; 199.85.127.10)

威瑞信公共 DNS (64.6.64.6; 64.6.65.6)

Dyn DNS (216.146.35.35; 216.146.36.36)

Freenom World DNS (80.80.80.80; 80.80.81.81)

一键配置工具

阿里 AliDNS:http://www.alidns.com/static/soft/AliDNS.exe

CloudXNS一键优化DNS设置:DNS一键优化v1.0.16.919.zip